VicarRev. Fr. Jose Tharackal
Pastor, St. Stephen Knanaya Catholic Forane Parish, New York
email: josetharackal@yahoo.com
Birthday: February 6
Patron Saint: St. Joseph
Feast Day: May 1
Ordination Day: 12-27-1983